Mokytojai

Virbalio pagrindinės mokyklos mokytojai

Profesionalumas ir humaniškumas:

* turi profesijai būtinų kompetencijų;

* gerai išmano savo dėstomą dalyką;

* turi darbo motyvaciją – domisi savo dėstomu dalyku ir darbu mokykloje;

* vadovaujasi vertybinėmis nuostatomis;

* laikosi pedagoginės etikos principų;

* siekia asmeninio tobulėjimo, meistriškumo (savistaba, mokymasis, atvirumas naujoms patirtims);

* tikėjimas, pasitikėjimas ir rūpinimasis mokiniais.


Atsakomybė ir pasitikėjimas:

* laikosi įsipareigojimų mokyklos bendruomenei ir vienas kitam;

* jaučia atsakingumą už visapusišką geros kokybės ugdymą ir mokinių saugumą;

* pasitelkia kolegų ir kitų pagalbą.


Iniciatyvumas ir novatoriškumas:

* siekia tapti lyderiu;

* kuria naujus idėjų įgyvendinimo planus ir būdus, patirtį pritaiko naujoms situacijoms;

* kuria naujas ugdymo(si) aplinkas;

* bendradarbiauja dalindamasis idėjomis ir iniciatyva su mokyklos bendruomene.


Bendruomeniškumas:

* dalyvauja mokyklos gyvenime;

* inicijuoja veiklas;

* geba bendradarbiauti su visais mokyklos bendruomenės nariais.