Specialusis pedagogas-logopedas

Specialusis pedagogas-logopedas – Jurgita Valungevičiūtė-Baliūnienė

UGDYMO METODŲ PASIRINKIMAS, DIRBANT SU SPEC. POREIKIUS TURINČIAIS MOKINIAIS

TIKSLAS: Didinti specialiojo ugdymo(si) veiksmingumą siekiant asmeninės kiekvieno vaiko pažangos, sudarant sąlygas sėkmingai integracijai į mokyklos bendruomenę bei užtikrinant pilnavertį vaiko poreikių tenkinimą ugdymo procese.

UŽDAVINIAI:

 1. Laiku pastebėti ir analizuoti mokinių ugdymo(si) sunkumus.
 2. Teikti SUP turintiems mokiniams/vaikams diagnostinę, korekcinę, o jų tėvams bei mokytojams/auklėtojams metodinę specialiąją pedagoginę pagalbą.
 3. Padėti laiduoti palankias ugdymosi sąlygas specialiųjų poreikių turintiems mokiniams/vaikams.
 4. Bendradarbiaujant su pedagogais, vaikų artimaisiais, kitomis institucijomis, padėti pažinti ir tobulinti mokinių/vaikų gebėjimus, sudaryti sąlygas juos puoselėti.

 

SPECIALIOJO PEDAGOGO PAGRINDINĖS FUNKCIJOS

 1. Atlikti pedagoginį mokinių vertinimą bei nustatyti mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį, specialiuosius ugdymosi poreikius;
 2. Stiprinti mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) gebėjimą ugdyti mokinius (vaikus), turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių;
 3. Padėti laiduoti palankias sąlygas SUP turintiems mokiniams integruotai ugdytis bendrojo ugdymo įstaigoje, skatinti mokinių mokymosi motyvacija;
 4. Padėti specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams įsisavinti ugdymo turinį (specialiojo pedagogo kabinete ar klasėje) ir lavinti jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno specialiųjų ugdymosi poreikių turinčio mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus;
 5. Patarti mokytojams, kaip pritaikyti specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams mokomąją medžiagą ir mokymo priemones, individualizuoti programas;
 6. Teikti metodinę pagalbą mokytojams, specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese, ir juos konsultuoti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo klausimais;
 7. Tvarkyti ir pildyti savo darbo dokumentus;
 8. Dalyvauti Virbalio pagrindinės mokyklos VGK (vaiko gerovės komisijos) veikloje;
 9. Taikyti savo darbe specialiosios pedagogikos naujoves;
 10. Šviesti mokyklos bendruomenę specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais, formuoti mokyklos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų ugdymosi poreikių mokinius.

 

LOGOPEDO PAGRINDINĖS FUNKCIJOS

 1. Įvertinti, išsiaiškinti mokinių (vaikų) kalbos raidos ypatumus, nustatyti kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, sutrikimų pobūdį;
 2. Įvertinti ir numatyti palankiausias sutrikusios kalbos plėtotės, korekcijos priemones ir būdus;
 3. Dirbant su mokiniais (vaikais) individualiai ir pogrupiais, grupėmis specialiojo poveikio priemones kalbos, kalbėjimo bei komunikacijos sutrikimams šalinti;
 4. Lavinti sutrikusias funkcijas , taikyti specialius darbo būdus bei metodus;
 5. Įveikti mokinių kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus;
 6. Bendradarbiaujant su mokytojais, tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, Vilkaviškio ŠPT specialistais, nustatyti mokinių poreikius bei galimybes, numatyti specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tikslus ir uždavinius, jų pasiekimo būdus ir metodus ir juos taikyti;
 7. Supažindinti tėvus su mokinių kalbos ir komunikacijos sutrikimų priežastimis, korekcinio darbo metodais ir būdais, teikti metodines konsultacijas darbui namuose su vaiku bei informuoti apie pasiektus rezultatus;
 8. Konsultuoti mokytojus bei kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese specialiosios pedagoginės logopedinės pagalbos mokiniams teikimo klausimais;
 9. Vykdyti kalbos ir komunikacijos sutrikimų profilaktiką.