Svarbu

MOKYKLOS FILOSOFIJA, VIZIJA, MISIJA, VERTYBĖS, PRIORITETAI
FILOSOFIJA

Žmogui, žinančiam, kur eina, pasaulis duoda kelią. Kelią į asmeninę laimę, kelią į sėkmingos karjeros viršūnę (D. S. Džordonas).

VIZIJA

Nuolat besimokanti, bendradarbiaujanti, kurianti saugią aplinką mokykla, padedanti kiekvienam mokiniui atrasti ir tobulinti gebėjimus, ugdanti gyvenimo sėkmei.

MISIJA

Tai bendrojo lavinimo mokykla, teikianti ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį ir pagrindinį ugdymą, kurianti mokyklos bendruomenės kultūrą, taikanti ugdymo(si) strategijas  orientuojantis į kiekvieno mokinio sėkmę.

VERTYBĖS

Aktyvumas. Tai dalyvavimas formalioje ir neformalioje veikloje, į ją įtraukiant  bendruomenės narius.

Kūrybiškumas. Tai kritiškas mąstymas, idėjų teikimas ir jų įgyvendinimas, naujų sprendimų ieškojimas.

Atvirumas pokyčiams. Tai nuolatinis mokymasis ir tobulėjimas, naujų žinių siekimas, iššūkių priėmimas, bendravimas ir bendradarbiavimas.

Pilietiškumas. Tai gimtojo krašto pažinimas, dalyvavimas prasmingoje socialinėje veikloje.

PRIORITETAI

Valdymo modelio, orientuoto į lyderystę, plėtojimas

Veiksmingo kokybiško ugdymo(si) užtikrinimas.

Saugios ugdymo(si) aplinkos kūrimas.