Dokumentai

Bendrojo ugdymo organizavimo, mokinių konsultacijų vykdymo ir švietimo pagalbos teikimo karantino metu tvarkos aprašas.

Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarko aprašas

SMURTO-IR-PATYČIŲ-PREVENCIJOS-IR-INTERVENCIJOS-ĮGYVENDINIMO-TVARKA-REDAKCIJA

Vilk. r. savivald. direkt. įsakymas dėl mokymo nuotoliniu būdu

APRŪPINIMO BENDROJO LAVINIMO DALYKŲ VADOVĖLIAIS IR MOKYMO PRIEMONĖMIS TVARKOS APRAŠAS

NAUDOJIMOSI BIBLIOTEKA TAISYKLĖS

Maitinimo organizavimo tvarkos aprašas

Darbuotojų veiklos vertinimo aprašas

Pranešimas apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas

Atmintinė JEI SUSIDŪREI SU KORUPCIJA

INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS TEIKIMO IR NAGRINĖJIMO APRASAS

Darbuotojų asmens duomenų saugojimo tvarkos aprašas

LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS

INFORMACINIŲ IR KOMUNIKACINIŲ TECHNOLOGIJŲ NAUDOJIMO BEI DARBUOTOJŲ STEBĖSENOS IR KONTROLĖS DARBO VIETOJE TVARKOS APRAŠAS

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

DIENYNŲ SUDARYMO ELEKTRONINIO DIENYNO DUOMENŲ PAGRINDU TVARKOS APRAŠAS

VIRBALIO MOKYKLOS MOKINIŲ SKATINIMO TVARKOS APRAŠAS

VIRBALIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS DARBO SU GABIAIS IR TALENTINGAIS MOKINIAIS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS