Ugdymo planas

UGDYMO PLANAS 2019-2020 M.M.

UGDYMO PLANAS 2019-2020 M.M. (PRADINĖS KLASĖS)

Ugdymo plano priedai

1 priedas. Bendrieji kalbos ugdymo reikalavimai mokykloje.

2 priedas. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas.

3 priedas. Programos įgyvendinimo apie mokinių padarytą pažangą ataskaita.

4 priedas. Pagalbos mokiniui teikimo tvarka.

4.1. priedas. Mokinio individualios pažangos stebėjimo tvarkos aprašas.

5 priedas. Mokinio individualus ugdymo planas.

6 priedas. Švietimo pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas.

7 priedas. Mokinių pažintinės ir kultūrinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas.

8 priedas. Mokinių socialinės pilietinės veiklos organizavimo tvarka

9 priedas. Integruoto ugdymo tvarkos aprašas.

10 priedas. Modulio, būrelio, pasirenkamo dalyko PROGRAMA.

10.1. priedas. Pritaikyta ugdymo PROGRAMA.

11 priedas. Geros pamokos atmintinė.

12 priedas. Ugdymo turinio ir procesų stebėsenos tvarkos aprašas.

13 priedas. Bendradarbiavimo su tėvais tvarkos aprašas.

15 priedas. Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašas.

16 priedas. Mokinių elgesio taisyklės.

17 priedas. Budėjimo mokykloje organizavimo tvarkos aprašas.

18 priedas. Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios programos įgyvendinimo aprašas.

20 priedas. Socialinės pilietinės tvarkos apskaita.

21 priedas. Lankomumo apskaitos ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas

 

 

Virbalio-Pagrindinė-mokykla-UGDYMO-PLANAS-2018-2019

PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS UGDYMO PLANAS 2018-2019 m.m.

Pagrindinio ugdymo 2017-2018 m.m. UP

Pradinio ugdymo 2017-2018 m.m. UP

Pagrindinio-ugdymo-2016-2017-m-m-UP

 

mokykla-010-300x300